Việc thành lập Trung tâm Quốc gia về vấn đề đổi mới sáng tạo là một bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là mô hình đầu tiên do Chính phủ thành lập, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ.

TRỌN BỘ