Thế giới chịu những tác động sâu sắc của COVID-19 nhưng cũng cho thấy những vận động nhanh chóng trong đại dịch. Nắm bắt công nghệ mới, điều chỉnh mô hình tăng trưởng, hỗ trợ quá trình thích nghi và phục hồi... Những xu hướng mới hậu COVID-19 bắt đầu được bàn đến.

TRỌN BỘ