Trong chương trình này, các nhà nghiên cứu, các thanh đồng đã chia sẻ về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, và việc thực hành tín ngưỡng, cùng với đó là chương trình giới thiệu diễn xướng một số giá hầu đồng trong thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

TRỌN BỘ