Trước đây, khi bàn về vấn đề tiêu thụ nông sản thì chúng ta thường nhắc đến 2 yếu tố là mùa vụ và giá cả. Nhưng trong những ngày này, một yếu tố thứ 3 đã xuất hiện, đó là dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 đang làm thay đổi các phương thức sản xuất và giao dịch truyền thống, khiến cho chúng ta phải thay đổi để thích ứng.

TRỌN BỘ