Nhằm tiếp tục tạo điều kiện, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các Tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay đối với các dư nợ hiện hữu, triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất ưu đãi. Giúp nhiều khách hàng, doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay ngân hàng để phục hồi và sản xuất kinh doanh hiệu quả.