Thay vì giải tỏa đất để làm dự án hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh sẽ giải tỏa thêm đất 2 bên đường để đấu giá lấy kinh phí làm dự án. Những người bị thu hồi đất sẽ được lấy ý kiến, nếu trên 2/3 số hộ đồng thuận thì phương án sẽ được phê duyệt. Đối với thiểu số không đồng ý phải lựa chọn hoặc chấp nhận phương án, hoặc bị Nhà nước thu hồi đất.

TRỌN BỘ