Trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai trái, bóp méo...