Những nội dung đáng chú ý: Tin tưởng và kỳ vọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng; Đối ngoại nhân dân vì lợi ích của quốc gia dân tộc; Việt Nam với nỗ lực phát triển kinh tế xanh; Ưu tiên chính sách của Tổng thống Mỹ thứ 46;...

TRỌN BỘ