Những tin tức đáng chú ý: - Tư tưởng đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá - Hà Tĩnh : Duy trì sản xuất các nhà máy tại vùng dịch - Đắk Nông : nóng tình trạng phá rừng để chiếm đất sản xuất

TRỌN BỘ