Hạn chế dịch bệnh lây lan tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây hiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Bởi môi trường kín, đông người trong các nhà máy là điều kiện lý tưởng cho virus lây lan.

TRỌN BỘ