Ngày 03/12/1929, Khâm sứ Trung kỳ ban hành Nghị định thành lập thị xã Pleiku, nay là thành phố Pleiku. Trải qua 90 năm, nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku đã không ngừng xây dựng và kiến thiết để Pleiku trở thành đô thị trung tâm vùng Bắc Tây Nguyên. Năm 2018, Pleiku đã được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

TRỌN BỘ