Một số nội dung chính: - Thành công của của Hội nghị Trung ương 15 mang lại niềm tin vào thành công của Đại hội 13 - Dự án nhà ở thương mại phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội - Ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. - Tết càng đến gần thì tình trạng buôn bán pháo lại càng phức tạp

TRỌN BỘ