"Tuần tra kiểm soát, cấp phát khẩu trang, tăng cường tuyên truyền" đây là một số những giải pháp mà lực lượng Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát giáo thông đang triển khai, nhằm đảm bảo phòng dịch trên các tuyến đường thủy. đặc biệt là những tuyến đường thủy có đi qua các địa phương có dịch. Đảm bảo an toàn phòng dịch luôn là yếu tố cấp bách.

TRỌN BỘ