Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Ninh Bình đã làm cho bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội nông thôn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, nhất là vấn đề rác thải. Từ đó đặt ra yêu cầu về xử lý rác thải ở nông thôn mang tính bền vững cho môi trường sống của người dân. Các giải pháp được triển khai như: tăng tỷ lệ thu gom rác thải ở khu vực nông thôn; nâng cao công suất xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn NB; quy trình phân loại tại nhà máy và hiệu quả khi phân loại rác đầu nguồn của người dân; phát huy hiệu quả của các lò đốt rác thủ công kết hợp với phân loại rác . Mục tiêu của tỉnh là tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất vì chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

TRỌN BỘ