“Toàn dân chống dịch” những ngày qua đã không còn là một khẩu hiệu mà đã trở thành một minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quí báu của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong những lúc dân tộc đồng bào khó khăn, nó lại càng tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, các ngành các các cấp các địa phương đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Những kết quả đáng ghi nhận này đã thể hiện tính ưu việt của hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong đấu tranh phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân nói riêng.

TRỌN BỘ