Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến rất khó khăn và phức tạp, cần sự đồng thuận của tất cả người dân trên cả nước. Chính lúc này, những tinh thần đùm bọc, sẻ chia của mọi người dân sẽ thể hiện những giá trị cao đẹp của dân tộc ta.

TRỌN BỘ