Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng là nơi có tỉ lệ cư dân chủ yếu là người Tày. Ngoài sản xuất nông nghiệp, người Tày còn có nghề thủ công truyền thống từ xa xưa. Tại thôn Luống Nọi, xã Phù Ngọc, nghề thủ công là nghề thổ cẩm. Còn tới làng Phúc Sen, huyện Quảng Uyên du khách sẽ bất ngờ bởi người Nùng ở đây lại làm ra những sản phẩm không chỉ cho thấy độ khéo léo và còn cho thấy sức khoẻ...

TRỌN BỘ