Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23/5 là giai đoạn cao điểm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các địa phương trong cả nước tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tổ chức những cuộc tiếp xúc cử tri vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử của những người ứng cử, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch?

TRỌN BỘ