Tại buổi thảo luận, nhiều đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng 6,8% và là năm thứ 2 liên tiếp tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Quốc hội đề ra. Theo nhiều đại biểu, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn khó lường, kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận.

TRỌN BỘ