Nhiều đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng 6,8% và là năm thứ 2 liên tiếp tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Quốc hội đề ra.

TRỌN BỘ