Bông Sen là bài thuốc cai nghiện ma túy đầu tiên và duy nhất được lưu hành tại gia đình và cộng đồng. Trong 12 năm qua, thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen của bà Nguyễn Thị Phấn đã điều trị cắt cơn cho hơn 30.000 bệnh nhân.

TRỌN BỘ