Người khuyết tật do những hạn chế về thể chất vốn đã có nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc và nhất là khi dịch bệnh ập đến, họ lại phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn những người bình thường rất nhiều lần, nhưng với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, người khuyết tật đang được hưởng các chính sách hỗ trợ về việc làm sau đại dịch.

TRỌN BỘ