Với các lợi thế hiện có, định hướng xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại TP HCM là cần thiết, khách quan, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và của thành phố.

TRỌN BỘ