Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Long An được triển khai thực hiện tại 23 xã thuộc 5 huyện, thị xã trên địa bàn. Mục tiêu chung của dự án là góp phần triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành lúa gạo, cà phê...

TRỌN BỘ