Xóa đói, giảm nghèo luôn là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc...

TRỌN BỘ