Để mở rộng cửa hơn cho gạo Việt xuất khẩu vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.

TRỌN BỘ