Tại các nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo và các miền sông nước, việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư gặp không ít khó khăn; nhưng cách làm sáng tạo và nỗ lực của các cán bộ quản lý hành chính - tuyên truyền, hướng dẫn bằng tiếng dân tộc để bà con biết được nghĩa vụ của mình được kịp thời và chính xác

TRỌN BỘ