5 năm qua, dưới sự giám sát của cử tri, Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 đã thể hiện sâu sắc vai trò đại biểu tiêu biểu của nhân dân, là hiện thân rõ nét của khối đại đoàn kết dân tộc, bộc lộ mạnh mẽ tư duy sáng tạo, đổi mới, thận trọng, chắc chắn nhưng quyết đoán xứng tầm. Luôn bắt nguồn từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, từ sự chăm lo cho lợi ích quốc gia, dân tộc và từ những yêu cầu của thực tiễn phát triển, các quyết sách của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp 5 năm qua đã tạo nên những chuyển biến tích cực đều khắp trong mọi mặt đời sống.

TRỌN BỘ