Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” từ giai đoạn chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trước năm 1930 đến 2020, với sự phát triển trường tồn của dân tộc, đất nước, thời đại... song hành cùng với sự lớn mạnh của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu trong cả một tiến trình lịch sử.

TRỌN BỘ