Với mỗi người dân Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức Cách mạng, là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ vì quyền lợi của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong trai tin dân tộc ta và nhân loại.

TRỌN BỘ