Trong những năm qua, hướng về biển đảo tổ quốc, tổ chức đoàn và thực thể Việt Nam và nhiều lực lượng khác không những chỉ góp công góp sức bằng các công trình, mà quan trọng hơn là các hoạt động vì biển đảo quê hương, đã góp phần lan toả, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu biển đảo và tình yêu dành cho lực lượng hải quân anh hùng.

TRỌN BỘ