Người miền núi tin vào Đảng, tin vào Bác đã đóng góp và hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng cả nước làm nên những chiến công lẫy lừng. Dẫu còn khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc, nhất là các tổ chức Đảng vẫn trọn vẹn một niềm tin vào Đảng để xây dựng quê hương, đất nước.

TRỌN BỘ