Võ cổ truyền Việt Nam có rất nhiều môn phái, võ phái, hệ phái được hình thành và lưu truyền trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, được người Việt Nam sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Và với những tinh hoa võ thuật được ông cha ta đúc kết từ lâu đời, việc phát huy giá trị võ cổ truyền là điều rất đáng được quan tâm và vô cùng cấp thiết.

TRỌN BỘ