Do liên tục bị các dòng chảy mạnh đánh vỡ, rác thải nhựa trở thành hạt vi nhựa, dễ dàng xâm nhập hơn vào cơ thể sinh vật biển, từ đó đi vào cơ thể người qua chuỗi thức ăn.

TRỌN BỘ