Trong buổi sáng ngày thi đấu 30/7, rất nhiều kỷ lục mới đã được thiết lập ở môn Bơi.

TRỌN BỘ