Nhiều cánh đồng sản xuất vụ lúa Đông Xuân tại tỉnh TT - Huế bị thiếu thiếu hụt nguồn nước, vụ trồng hoa Tết có hiện tượng nở sớm trên những vùng hoa chuyên canh của địa phương này.

TRỌN BỘ