31/5 là ngày Thế giới không thuốc lá. Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá đã cho phép thành lập Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá vào năm 2013. Quỹ này nhằm đảm bảo nguồn lực bền vững cho việc thực thi hiệu quả Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Trong gần 10 năm qua, hàng loạt các nhiệm vụ đã được Quỹ triển khai để giảm tỷ lệ người hút thuốc ở Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

TRỌN BỘ