Sa mạc hóa là một vấn đề của toàn cầu, mỗi năm trên thế giới có 12 triệu Ha đất bị mất do suy thoái đất. Tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng này, khoảng 7,6 triệu ha đất đang chịu tác động của hoang hóa, thoái hóa. Vfa điều đó đang gây ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế, đời sống xã hội.

TRỌN BỘ