Nhuộm tự nhiên xuất hiện với nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn manh mún, khó đi dài. Đó là bởi môi trường, chi phí kỹ thuật sản xuất, xử lý nước thải… là những rào cản lớn hạn chế cơ hội toàn ngành dệt may Việt Nam. Vậy các doanh nghiệp cần làm gì để “xanh hoá” ngành dệt may?

TRỌN BỘ