Những năm 1939, thực dân Pháp đàn áp dã man cách mạng, bắt bớ, cầm tù nhiều người yêu nước đã thức tỉnh lòng yêu nước của tầng lớp thanh niên trí thức và học sinh thủ đô. Tháng 8/1944, trước yêu cầu của cách mạng và dưới sự lãnh đạo của Đảng, tại số 46 Bát Đàn, đội Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu được thành lập khoảng 60 thành viên, trở thành 1 tổ chức độc lập, tinh nhuệ, là tiền thân của lực lượng vũ trang bảo vệ thủ đô.

TRỌN BỘ