Ngày 30/9/2009, Quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đánh dấu mốc là di sản đầu tiên của Việt Nam được ghi danh sau Công ước của UNESCO năm 2003. Hành trình của dân ca quan họ trở thành di sản đại diện của nhân loại kéo dài trong nhiều năm với nhiều nỗ lực, cố gắng của những người tham gia xây dựng hồ sơ để trình UNESCO.

TRỌN BỘ