Năm 1959 đánh dấu thời kỳ đất nước cải tạo và phát triển kinh tế theo con đường XHCN với sự ra đời của nhiều nhà máy, xí nghiệp. Ngày 1/10/1959, nhà máy văn phòng phẩm đầu tiên ra đời với những cây bút mang tên rất Việt Nam ra đời.

TRỌN BỘ