Chỉ cần nghe người bệnh miêu tả về bệnh các chuyên gia tư vấn qua điện thoại đã xác định được bệnh và phương pháp điều trị thích hợp. Nghe theo các chuyên gia tư vấn điện thoại nhiều người bệnh cũ không khỏi mà còn mang thêm bệnh mới.

TRỌN BỘ