Cho đến thời điểm này, cơ bản những công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn tất. Trong đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng này, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ đang kỳ vọng Đảng sẽ có những những đột phá, đổi mới về đường lối chính sách về phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng sẽ là cơ sở để thế hệ trẻ được tạo điều kiện, khuyến khích và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

TRỌN BỘ