Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Lá phiếu cử tri có giá trị cao quý, là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà. Những tấm thẻ cử tri trong 75 năm qua ở khắp nơi trên cả nước được sưu tầm bởi anh Hoàng Anh Tuấn – một người trẻ sinh sống tại Hà Nội. 9 năm ròng rã, bộ sưu tập của anh Tuấn có hơn 500 tấm thẻ cử tri và những hiện vật liên quan như báo chí, áp phích tuyên truyền cổ động trong các kỳ bầu cử. Chuyển động 24h, thẻ cử tri, người sưu tầm, bầu cử, hiện vật, báo chí, tuyên truyền cổ động,

TRỌN BỘ