Người gây ô nhiễm phải trả tiền. Nguyên tắc này đã được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 và Luật bảo vệ môi trường năm 2014 với mục đích để nhằm kiểm soát và ngăn chặn mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 17.11, nguyên tắc này một lần nữa được nhấn mạnh, theo hướng tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và môi trường. Nguyên tắc là như vậy, nhưng việc áp dụng và thực thi trên thực tế như thế nào mới là điều cần quan tâm đến.

TRỌN BỘ