Nhằm hướng tới tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực giới, chiến dịch "The Orange Team" vừa tổ chức đã thu hút được nhiều sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.

TRỌN BỘ