Báo Đại Đoàn Kết cho rằng quá trình khắc phục thẻ vàng của Ủy Ban Châu Âu đã tạo ra diện mạo mới cho ngành thủy sản của nước ta

TRỌN BỘ