Tại Việt Nam, đã có 3 ngân hàng số ra đời, nhưng vẫn hoạt động thông qua giấy phép ngân hàng mẹ. Triển vọng nào cho ngân hàng số tại Việt Nam?