Trong chiều dài lịch sử, đồng bào dân tộc Chăm đã sáng tạo và lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, như trong kiến trúc, trang phục, nghệ thuật, lễ hội, phong tục tập quán và tri thức dân gian. Hệ thống di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm rất phong phú với các công trình kiến trúc nghệ thuật đền tháp, thành cổ, bia ký…

TRỌN BỘ